1978 - Rumunsko - Pohoří Fagaraš

1978 - Rumunsko -  (...) 1978 - Rumunsko -  (...) 1978 - Rumunsko -  (...)
1978 - Rumunsko -  (...)